Οροι Χρησης

 1. Το www.electrovolt.gr σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “Νικόλαος Μπεκιάρης” και τον διακριτικό τίτλο Electrovolt, με έδρα στo Περιστέρι Αττικής και επί της οδού Αριστείδου αρ. 31, ΑΦΜ 112638051, email: ilektrologos@electrovolt.gr (εφεξής Electrovolt). Οι παρόντες όροι χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης») ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.electrovolt.gr.

 2. Η αποδοχή των Όρων Χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη στο www.electrovolt.gr. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του επισκέπτη προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, ο τελευταίος οφείλει να διακόψει άμεσα την περιήγησή του στο www.electrovolt.gr.

 3. Η Electrovolt διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών, με μόνη την ανακοίνωση της τροποποίησης στην ιστοσελίδα της. Μετά την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση της ιστοσελίδας λογίζεται ως αποδοχή της τροποποίησης από τον επισκέπτη.Ακυρότητα οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζει και δε θίγει την ισχύ των λοιπών όρων

 4. Το σύνολο του περιεχομένου του www.electrovolt.gr (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Electrovolt, υπό την επιφύλαξη των τυχόν δικαιωμάτων τρίτων. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download) τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του www.electrovolt.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Electrovolt. 

 5. Η Electrovolt καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του www.electrovolt.gr περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Επίσης, πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ιστοσελίδας εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους επισκέπτες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.

 6. Σε κάθε περίπτωση, η Electrovolt και το www.electrovolt.gr δεν μπορούν σε οποιαδήποτε περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι και δε φέρουν συνεπώς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια προκύψει από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.electrovolt.gr παρέχονται «ως έχουν». Δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση εκ μέρους της Electrovolt ότι η σελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Δεν παρέχονται εγγυήσεις εκ μέρους της Electrovolt για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση παρέχεται από την πλευρά της Electrovolt πως τόσο το www.electrovolt.gr όσο και οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή/και οι servers μέσω των οποίων αυτές γίνονται διαθέσιμες παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί έναντι της Electrovolt οποιαδήποτε αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους στον επισκέπτη.

 7. Το σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται εντός της ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό, ενώ δεν αποτελεί ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής ή/και άμεσης ή έμμεσης προτροπής του επισκέπτη να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.

 8. Η χρήση του www.electrovolt.gr από κάθε επισκέπτη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και κάθε επισκέπτης είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχει πρόσβαση σε αυτό. 

 9. Ο χρήστης του www.electrovolt.gr υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς και να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του.

 10. Η Electrovolt διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του ή/και της ιστοσελίδας εν γένει με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες. Συνεπώς, οι επισκέπτες αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης τους με οποιονδήποτε τρόπο κατά του www.electrovolt.gr ή των διαχειριστών του.

 11. Επισημαίνεται στους επισκέπτες ότι στο www.electrovolt.gr είναι πιθανόν να υπάρχουν «σύνδεσμοι» (hyperlinks ή banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων τη διαχείριση δεν έχει η Electrovolt και δεν ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο επί των εκ μέρους τους παρεχομένων υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Η χρήση των ανωτέρω συνδέσμων υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους οφείλουν να ενημερώνονται οι επισκέπτες. Η Electrovolt δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν στους επισκέπτες από την χρήση τους. Η σύνδεση με τους ανωτέρω συνδέσμους πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του επισκέπτη και η Electrovolt ή/και το www.electrovolt.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). 

 12. Για τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του www.electrovolt.gr καθώς και για την πολιτική των Cookies που εφαρμόζουμε παρακαλούμε πατήστε εδώ

 13. Οι Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

24ωρη τεχνική υποστήριξη βλαβών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις

Η εταιρία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα και άμεσα την αποκατάσταση έκτακτων περιστατικών-βλαβών όλο το 24ωρο, καθώς επίσης παρέχει τη δυνατότητα για προγραμματισμένη επίσκεψη τεχνικών μας στον χώρο σας.

Η εταιρεια μασ

Αριστείδου 31, Περιστέρι

Ωραριο ραντεβου

08:00–20:00

Τηλεφωνηστε μας

210-7000-257