ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

      Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “Νικόλαος Μπεκιάρης” και τον διακριτικό τίτλο Electrovolt συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει τόσο από χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας της www.electrovolt.gr όσο και από τους πελάτες της στο πλαίσιο της παροχής των τεχνικών υπηρεσιών της. 

1.Ποιός είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων; 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “Νικόλαος Μπεκιάρης” και τον διακριτικό τίτλο Electrovolt (εφεξής Electrovolt), 

Διεύθυνση: Αριστείδου αρ. 31, Περιστέρι Αττικής

E- mail: ilektrologos@electrovolt.gr 

Τηλ.: 210 – 7000257

2.Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και για ποιό σκοπό; 

   Η Electrovolt κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα της www.electrovolt.gr συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς οι ίδιοι άμεσα και με τη θέλησή σας, συνεπώς η απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Κατ΄ εξαίρεση, υπάρχουν δεδομένα που συλλέγουμε «αυτόματα» κατά την επίσκεψή σας και δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies. Τέλος, εφόσον γίνετε πελάτες της Electrovolt, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την παροχή των τεχνικών υπηρεσιών μας.

Ειδικότερα:

2.1 Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας 

   Ο επισκέπτης του www.electrovolt.gr έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία αυτή και αποτελούν προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τηλέφωνο
 • Εmail

2.1.1 Γιατί τα συλλέγετε αυτά τα δεδομένα και με ποιο δικαίωμα; (Σκοπός επεξεργασίας – Νομική βάση)

   Η Electrovolt επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να ανταποκριθεί το σχετικό αίτημά σας, με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε με την αποστολή του μηνύματός σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν της ανάκλησής της.

   Η αποστολή και μόνο ενός email ή η υποβολή μίας φόρμας επικοινωνίας δεν σας καθιστά πελάτη της Electrovolt, συνεπώς δεν συνεπάγεται την ένταξή σας στη βάση δεδομένων του πελατολογίου μας.

Προσοχή: Τα μηνύματα που αποστέλλονται με τη χρήση φόρμας επικοινωνίας ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να περιλαμβάνουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με εσάς ή προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές, η Electrovolt  έχει δικαίωμα άμεσης διαγραφής του σχετικού μηνύματος.

2.2. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

   Κατά την είσοδό σας στo www.electrovolt.gr αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας (server) και χωρίς δική σας ενέργεια: 

 • η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα σύνδεσης με την ιστοσελίδα μας, 
 • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
 • το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
 • συναφή τεχνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της σύνδεσης και τη λειτουργία της συνεδρίας.

Όλα τα ανωτέρω αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file). Η καταγραφή αυτή γίνεται αυτόματα λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου. 

2.2.1 Γιατί συλλέγετε τα δεδομένα αυτά και με ποιο δικαίωμα; (Σκοπός επεξεργασίας – Νομική βάση)

   Η Electrovolt έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή δημιουργία της σύνδεσης με την ιστοσελίδα της και τη σωστή λειτουργία αυτής, αλλά και για να διασφαλίσει την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων, αλλά και να θεμελιώσει, να ασκήσει ή να υποστηρίξει νομικές αξιώσεις. Επιπρόσθετα, ενδέχεται, με βάση το ισχύον πλαίσιο, να της ζητηθούν στοιχεία από αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει, πάντα υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις και τους όρους του νόμου. Επίσης, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και για την δική σας προστασία από κακόβουλους χρήστες.

2.3. Δεδομένα που συλλέγονται για την παροχή των υπηρεσιών μας

   Εφόσον  αιτηθείτε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας και λάβετε τις τεχνικές υπηρεσίες της Electrovolt, αυτή συλλέγει από εσάς στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου (σταθερού και κινητού) και ΑΦΜ. 

2.3.1 Γιατί συλλέγετε τα δεδομένα αυτά και με ποιο δικαίωμα; (Σκοπός επεξεργασίας – Νομική βάση)

   Η συλλογή των πληροφοριών αυτών είναι αναγκαία, προκειμένου να σας παρέχουμε τις τεχνικές μας υπηρεσίες, καθώς και για να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, να επικοινωνούμε μαζί σας και να εκδίδουμε τα αντίστοιχα παραστατικά παροχής των υπηρεσιών μας.

   Η συλλογή και η τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση παροχής τεχνικών υπηρεσιών ή/και για την προετοιμασία αυτής. 

 

3. Για πόσο καιρό τηρείτε τα δεδομένα μου;

   Ως γενική αρχή, διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. 

   Εάν αποστείλετε για παράδειγμα μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, το μήνυμα και τα στοιχεία σας θα διαγραφούν εντός 2 μηνών από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματός σας. Εφόσον μετά την επικοινωνία σας, η Electrovolt σας παράσχει τις υπηρεσίες της, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το χρόνο τήρησης κάθε κατηγορίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και στο ilektrologos@electrovolt.gr 

   Επισημαίνουμε ότι ακόμα και εάν υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή των δεδομένων σας, είναι δυνατό να διατηρήσουμε ορισμένα από αυτά, αποκλειστικά και μόνο λόγω έννομων υποχρεώσεων ή για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

4. Με ποιον μοιράζεστε τα δεδομένα μου;

   Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πολύ σημαντικά για την Electrovolt. Για το λόγο αυτό,  η Electrovolt δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτα πρόσωπα για προωθητικούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ούτε τα χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην των ως άνω ρητά αναφερόμενων. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων (εκτελούντες την επεξεργασία) για πολύ συγκεκριμένες και απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες (hosting ή web analytics, λογιστικές και νομικές υπηρεσίες), με τους οποίους έχουμε συμβληθεί και οι οποίοι παρέχουν εχέγγυα ασφάλειας με σκοπό την παροχή ασφαλών υπηρεσιών. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραστούμε δεδομένα με δικαστικές ή αστυνομικές αρχές, υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.

 

5. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον ΓΚΠΔ αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματά σας:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να υποβάλλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά. 
 • Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των στοιχείων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας που γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε έγγραφο αίτημα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστείδου 31, Περιστέρι ΤΚ …………… ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ilektrologos@electrovolt.gr 

 

Επίσης, έχετε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα ή ηλεκτρονικά: www.dpa.gr

6. Πως προστατεύει η Electrovolt τα προσωπικά μου δεδομένα;

   H Electrovolt φροντίζει να τηρεί και να εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες πολιτικές και τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να εξασφαλίζει την ενδεδειγμένη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων που επεξεργάζεται, η Electrovolt έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας και εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της, καταβάλλοντας συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή επεξεργασία και τήρησή τους.

7. Ποια είναι η Πολιτική της Electrovolt για τα Cookies;

   Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και εμείς, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στο www.electrovolt.gr

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies εδώ.

8. Μπορεί να αλλάξει η παρούσα πολιτική σας;

   Είναι πιθανό, κυρίως προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Γι’ αυτό, η Electrovolt διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια το περιεχόμενο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Πολιτικών Δεδομένων, με σχετική ανακοίνωσή μέσω του www.electrovolt.gr. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση του www.electrovolt.gr λογίζεται ως αποδοχή της.

9.Αν έχω ερωτήσεις σε σχέση με τα προσωπικά μου δεδομένα σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ;

   Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πολιτική μας ή τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας γενικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο ilektrologos@electrovolt.gr ή τηλεφωνικά στο 210-7000257

 

Ευχαριστούμε,

 

Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2021

24ωρη τεχνική υποστήριξη βλαβών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις

Η εταιρία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα και άμεσα την αποκατάσταση έκτακτων περιστατικών-βλαβών όλο το 24ωρο, καθώς επίσης παρέχει τη δυνατότητα για προγραμματισμένη επίσκεψη τεχνικών μας στον χώρο σας.

Η εταιρεια μασ

Αριστείδου 31, Περιστέρι

Ωραριο ραντεβου

08:00–20:00

Τηλεφωνηστε μας

210-7000-257